สิทธิประโยชน์

ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ผ่านหลักเกณฑ์ฯ จะได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้

  1. สิทธิประโยชน์มาตรการการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับค่าใช้จ่ายด้านการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม ร้อยละ 300
  2. สิทธิประโยชน์ทางภาษีระบบ Self-Declaration
  3. มาตรการทางภาษีสำหรับเงินบริจาคเข้ากองทุนเพื่อการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม
  4. การยกเว้นภาษีเงินได้แก่กิจการธุรกิจเงินร่วมลงทุนและนักลงทุนในกิจการธุรกิจเงินร่วมลงทุนสำหรับเงินปันผลและกำไรจากการโอนหุ้น
  5. ได้รับการขึ้นทะเบียนนวัตกรรมไทย เป็นเวลาสูงสุด 8 ปี
  6. ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่น ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ สามารถจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ขายหรือผู้ให้บริการที่มีรายชื่อตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยวิธีกรณีพิเศษหรือที่เรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่งมีวิธีการทำนองเดียวกันตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุที่หน่วยงานนั้นๆ ถือปฏิบัติ