รายการนวัตกรรมไทย : ด้านโฆษณาและเผยแพร่

รหัส หมวด : กลุ่ม ชื่อสามัญ : ชื่อทางการค้า รุ่น : ชนิด : ขนาด : ราคา หน่วยงาน
บริษัท
หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย
เดือนที่ประกาศ หมายเหตุ
05020001 ด้านโฆษณาและเผยแพร่
: ครุภัณฑ์การโฆษณาและเผยแพร่
ชื่อสามัญ: อุปกรณ์เฝ้าระวังป้องกันภัยคุกคามบนระบบสารสนเทศและเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (IT Security Monitoring and Log File Collection)

ชื่อทางการค้า: SRAN Light รุ่น LT50 Hybrid
100,000.00/เครื่อง
บริษัท โกลบอลเทคโนโลยีอินทิเกรเทด จำกัด กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562
ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด